Dla pacjenta

Edukacja zdrowotna - Magazyn dla pacjentów "Ze zdrowiem"
Prawa pacjenta
ZOL - profil ogólny
Dokumenty dla pacjenta:

Wypełnia szpital:


Skierowanie do ZOL
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Skala Barthela

Wypełnia pacjent/opiekun

Wniosek o przyjęcie do ZOL
Zgoda świadczeniobiorcy na potrącanie opłaty za pobyt ZOL
Oświadczenie o wspólnym dochodzie
Pacjent ubezwłasnowolniony lub pacjent bez kontaktu logicznego:
Wniosek o wyrażenie zgody sądu na umieszczenie i dalsze leczenie w ZOL

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie i kontynuacje leczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta. Art 32. ust 2 i art.34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w związku z art. 17 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta


W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej w celu umieszczenia w Zakładzie należy dołączyć:


  • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
  • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego
  • zgodę Sądu Opiekuńczego

Informacja o odpłatności za pobyt w ZOL

Odpłatność za pobyt w ZOL dla dorosłych zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zm. ) odpowiadającej kwocie 250% najniższej emerytury jednakże nie wyżej niż 70% miesięcznego dochodów rozumieniu przepisów ustawy o pomoc społecznej.

ZOL Wentylacja Mechaniczna Osoby Dorosłe
Dokumenty dla pacjenta:

Wypełnia szpital:

Skierowanie do ZOL - wentylacja mechaniczna
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Karta oceny pacjenta - Skala Barthela
Karta kwalifikacji pacjenta do przewlekłej wentylacji w warunkach stacjonarnych
Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego

Wypełnia pacjent/opiekun:

Wniosek o przyjęcie — ZOL
Oświadczenie o wspólnym dochodzie
Zgoda świadczeniobiorcy na potrącanie opłaty za pobyt ZOL
Pacjent ubezwłasnowolniony lub pacjent bez kontaktu logicznego:
Wniosek o wyrażenie zgody sądu na umieszczenie i dalsze leczenie w ZOL

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie i kontynuacje leczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta. Art 32. ust 2 i art.34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w związku z art. 17 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta


W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, w celu umieszczenia w Zakładzie należy dołączyć:

  • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
  • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego
  • zgodę Sądu Opiekuńczego

Informacja o odpłatności za pobyt w ZOL

Odpłatność za pobyt w ZOL dla dorosłych zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zm. ) odpowiadającej kwocie 250% najniższej emerytury jednakże nie wyżej niż 70% miesięcznego dochodów rozumieniu przepisów ustawy o pomoc społecznej.

ZOL Wentylacja Mechaniczna Dzieci i Młodzież
Dokumenty dla pacjenta:

Wypełnia szpital:


Kryteria, które powinien spełnić pacjent kierowany do stacjonarnej, przewlekłej wentylacji w ZOL dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie
Skierowanie do ZOL
Wywiad pielęgniarski z zaświadczeniem lekarskim
Karta oceny pacjenta – Skala Barthel (dziecko powyżej 3 r.ż. )
Kwalifikacja pacjentów do przewlekłej wentylacji w warunkach stacjonarnych
Karta kwalifikacji kontynuacji do żywienia

Wypełnia pacjent/opiekun

Wniosek o przyjęcie do ZOL
Wniosek o wydanie skierowania do ZOLu
Oświadczenie — przechowywanie dokumentacji medycznej
Oświadczenie o dochodach (wypełnia opiekun prawny)
Oświadczenie woli o przejęciu zobowiązań
Pacjent ubezwłasnowolniony lub pacjent bez kontaktu logicznego:
Wniosek o wyrażenie zgody sądu na umieszczenie i dalsze leczenie w ZOL

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, w celu umieszczenia w Zakładzie należy dołączyć:

  • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
  • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

Informacja o odpłatności za pobyt w ZOL

Odpłatność za pobyt w ZOL dla dorosłych zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zm. ) odpowiadającej kwocie 200% najniższej emerytury jednakże nie wyżej niż 70% miesięcznego dochodów rozumieniu przepisów ustawy o pomoc społecznej.

Długoterminowa Opieka Domowa dla pacjentów wentylowanych mechanicznie