Polityka prywatności

 

Zachowanie poufności Pan/Pani danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. W tym celu przygotowaliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych pacjentów, a także osób przez nich upoważnionych lub działających w ich imieniu. Przedmiotowa informacja została opracowana na podstawie obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej również jako „RODO”)

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest BetaMed Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Barbary 21, adres do doręczeń: ulica Racławicka 20A, 41-506 Chorzów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod nr KRS 0000441338, identyfikująca się numerami NIP 6342813703 oraz REGON 6342813703 (dalej również jako „BetaMed” lub „Administrator”).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Dawida Szarka.  Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, proszę pisać na adres iod@betamed.pl

III. KONTAKT
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy grupę pracowników, która będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Możecie się Państwo z nimi skontaktować:

 1. wysyłając email na adres biuro@betamed.pl,
 2. wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie https://betamed.pl/kontakt/
 3. dzwoniąc do naszego Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu stacjonarnego: +48 32 420 29 00 lub na numer telefonu komórkowego: +48 519 308 200 (opłata wg stawek operatora),
 4. pisząc na adres naszej siedziby.

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. BetaMed przetwarza dane osobowe pacjenta w celu:
  1. podjęcia na żądanie pacjenta lub osoby działającej w jego imieniu działań zmierzających do udzielenia mu świadczeń zdrowotnych oraz udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych. Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1] oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO[2].
  2. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO[3] oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
  3. realizacji praw pacjentów. Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
  4. przeprowadzanie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz raportowanie stanu zaszczepień odpowiednim organom. Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
  5. wypełnienia innych niż wskazanych wyżej obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które związane są z działalnością leczniczą (w szczególności obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego). Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
  6. ochrony żywotnych interesów pacjentów. Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) RODO[4] oraz art. 9 ust. 2 lit. c) RODO[5].
  7. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO[6].
  8. marketingu usług świadczonych przez Administratora. Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO[7] oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO[8].
  9. prowadzenia komunikacji za pośrednictwem elektronicznych form komunikowania się na odległość. Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 2. BetaMed przetwarza dane osobowe osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu w celu:
  1. ustalenia uprawnienia takiej osoby, w tym do działania w imieniu pacjenta. Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  2. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  3. wypełnienia innych niż wskazanych wyżej obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które związane są z działalnością leczniczą (w szczególności obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego). Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO[9].
  5. marketingu usług świadczonych przez Administratora. Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  6. prowadzenia komunikacji za pośrednictwem elektronicznych form komunikowania się na odległość. Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 3. Przetwarzanie danych przez Administratora następuje w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:
  1. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  2. Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
  3. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  4. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 4. W związku z funkcjonującym systemem monitoringu wizyjnego, Administrator przetwarza dane osobowe osób przebywających w Centrum Medycznym BetaMed S.A. przy ul. Racławickiej 20A, 41-506 Chorzów (dalej również jako: Budynek) lub na obszarze bezpośrednio do niego przylegającym w celach związanych z zagwarantowaniem bezpieczeństwa oraz zdrowia tych osób, a także w celu ochrony mienia znajdującego się w Budynku lub na terenie do Budynku przylegającym. Monitoring wizyjny obejmuje: wejście do obiektu, strefę recepcji, strefę medycyny estetycznej, ciągi komunikacyjne, najbliższy obszar budynku. Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. ochrony mienia Administratora oraz dochodzenia roszczeń związanych z ochroną mienia Administratora.
  2. 6 ust. 1 lit. d) RODO, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób przebywających w Budynku lub na obszarze bezpośrednio do niego przylegającym tj. w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Administrator uprawniony jest do stosowania monitoringu wizyjnego z uwagi na brzmienie art. 23a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 1. Ponadto BetaMed przetwarza dane osobowe pacjentów, osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami, o których mowa powyżej w szczególności w statystycznych, w celach związanych z audytami, kontrolą zarządczą, lub w celach związanych z doradztwem. Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

V. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych pacjentów obejmuje w szczególności dane osobowe Pacjenta, o których mowa w Ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. nazwisko rodowe,
  3. płeć,
  4. obywatelstwo,
  5. wykształcenie,
  6. numer PESEL,
  7. datę urodzenia,
  8. w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  9. adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji,
  10. adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania,
  11. adres poczty elektronicznej,
  12. numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  13. stopień niepełnosprawności,
  14. rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentów potwierdzających uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej określonego rodzaju oraz datę utraty tych uprawnień,
  15. numery identyfikacyjne i numery ewidencyjne nadawane usługobiorcom przez płatników lub usługodawców,
  16. datę zgonu,
  17. dane dotyczące zaświadczenia lekarskiego, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368),
  18. przyczynę zgonu,
  19. informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  20. numer identyfikacyjny płatnika,
  21. numer telefonu kontaktowego,
  22. informację o sprzeciwie zawartym w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000);
  23. jednostkowe dane medyczne.
 1. Zakres przetwarzania danych osób objętych systemem monitoringu wizyjnego obejmuje ich wizerunek.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu (np. przedstawiciele ustawowi) obejmuje dane identyfikacyjne, a w szczególności
  1. imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji,
  2. numer PESEL,
  3. płeć,
  4. obywatelstwo,
  5. adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji,
  6. numer telefonu kontaktowego,
  7. adres poczty elektronicznej,
  8. rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentów potwierdzających uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej określonego rodzaju oraz datę utraty tych uprawnień,
  9. numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

VI. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Przed odbiorcę danych rozumiem się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Administrator ujawnia dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.
Dane osobowe pacjenta oraz osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu mogą być udostępniane przez Administratora następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:

 1. Podmiotom leczniczym, współpracującym ze Administratorem przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych,
 2. Podmiotom świadczącym usługi prawne związane z działalnością Administratora
 3. Podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe;
 4. Podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 5. Ubezpieczycielom;
 6. Podmiotom świadczącym usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności Administratora;
 7. Innym niż wskazane powyżej podmiotom, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z działalnością Administratora, które to informacje mogą obejmować dane osobowe pacjenta oraz osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu.

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania.
  1. W przypadku udzielenia świadczeń zdrowotnych, dane osobowe przetwarzane są do czasu zakończenia realizacji tych świadczeń, a po tym czasie – przez okres wymagany przepisami prawa.
  2. W przypadku prowadzenia dokumentacji medycznej, dane osobowe przetwarzane są przez okres wymagany przepisami prawa.
  3. W przypadku ochrony żywotnych interesów pacjentów, dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji tej ochrony.
 2. Dane osobowe pacjentów oraz osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu przechowywane są przez Administratora zez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania.
  1. W przypadku prowadzenia dokumentacji medycznej, dane osobowe przetwarzane są co do zasady przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; przepisy prawa w szczególnych przypadkach przewidują jednakże krótszy bądź dłuższy okres prowadzenia dokumentacji medycznej.
  2. W przypadku realizacji obowiązków podatkowych, dane osobowe przetwarzane są przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  3. W przypadku innych ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością leczniczą, dane osobowe przetwarzane są przez okres przewidziany przepisami prawa;
  4. W przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane osobowe przetwarzane są przez okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.
  5. W przypadku marketingu usług, dane osobowe przetwarzane są:
   1. przez okres wskazany w zgodzie, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody,
   2. lub do czasy wniesienia uzasadnionego sprzeciwu (w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  6. W przypadku komunikacji elektronicznej, dane osobowe przetwarzane są przez okres wskazany w zgodzie, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody;
  7. W przypadku realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, , dane osobowe przetwarzane są do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu (chyba, że istnieje po stronie Administratora nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania);
 3. W przypadku gdy przetwarzanie danych następuje tylko i wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, dane osobowe przetwarzane są przez okres wskazany w zgodzie, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody.
 4. Utrwalone nagrania z Monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w niniejszym akapicie, uzyskane w wyniku Monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

VIII. UPRAWNIENIA

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego można korzystać w przypadkach określonych w RODO, tj. gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Pani/Pana dane;
  2. Nastąpiło cofnięcie zgody, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. Został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. Został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w punkcie 6
  5. Jeśli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  6. Jeśli dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
 4. Administrator może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w RODO, tj. gdy:
  1. Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. Został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania o którym mowa w punkcie 6  – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. W związku z tym ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które zostały przez Panią/Pana dostarczone Administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora. Prawo to przysługuje jednak tylko w zakresie danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz w zakresie danych, których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując to prawo może Pani/Pan również żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania RODO. Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

 1. Źródłem danych osobowych pacjenta jest pacjent lub osoba działająca w jego imieniu.
 2. Źródłem danych osobowych osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu jest pacjent lub osoba, której dane dotyczą.

X. SKUTKI NIEPODANIA DANYCH

 1. Podanie przez pacjenta danych, w tym dotyczących zdrowia, ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku ich niepodania Administrator może odmówić pacjentowi udzielenia jakichkolwiek lub określonych świadczeń zdrowotnych.
 2. Podanie danych przez osoby upoważnione przez pacjenta lub działające w jego imieniu, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem realizacji upoważnienia lub działania w imieniu pacjenta.
 3. Podanie danych osobowych, rozumiane jako pojawienie się w obszarze objętym monitoringiem jest dobrowolne. W związku z powyższym, jeżeli nie akceptujesz faktu, iż Budynek oraz teren do niego przylegający jest objęty jest monitoringiem, nie powinieneś pojawić się w obszarze monitoringu.

XI. PROFILOWANIE

 1. Podane przez pacjenta dane mogą być przedmiotem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania. Profilowanie może stanowić podstawę działań podejmowanych przez Administratora. Dotyczy to przypadku profilowania na potrzeby marketingu. W oparciu o informacje dotyczące pacjenta, BetaMed może dostosowywać do niego usługi lub informacje.
 2. W przypadku danych dotyczących zdrowia pacjenta, oparcie decyzji na profilowaniu jest dopuszczalne, o ile pacjent udzielił wyraźnej zgody. Udzielona zgoda może być w dowolnym momencie wycofana. Pacjent ma także prawo domagania się od Administratora ingerencji ludzkiej w podejmowane decyzje, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz prawo do zakwestionowania takiej decyzji.

XII. PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Administrator używa zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.
 3. Administrator używa także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn, dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach lub w innych kanałach komunikacji.
 4. Administrator korzysta z cookies w celu:
  1. zapewnienia funkcjonalności usług i kanałów komunikacji, w tym:
  2. zapamiętania preferencji językowych odwiedzających,
  3. przechowywania preferencji i informacji o użytkowniku ważnych dla aplikacji Google Maps
  4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook
  5. prezentowania treści multimedialnych na Stronie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. Youtube
  6. pomiarów, które służą zrozumieniu, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych usług, metod komunikacji, kampanii online. Do tego celu wykorzystywane są narzędzia:
   1. Google Analytics – usługa wykorzystywana w celu uzyskania danych dotyczących działań użytkowników na stronie. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu używania danych przez Google dostępne są na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
   2. Google AdWords – odpowiada za ocenę skuteczności działania kampanii reklamowych, pomaga personalizować reklamy. Usługa odpowiada także za powtórzenia przekazu reklamowego użytkownikom, którzy odwiedzili stronę, wyświetlając im reklamę tekstową, graficzną bądź reklamę video. Reklama ta jest dopasowana do zainteresowań użytkownika i lokalizacji w jakiej się znajduje.
  7. Odwiedzając stronę https://betamed.pl/ stajecie się Państwo automatycznie jej Użytkownikiem. Wszelkie treści znajdujące się na Stronie chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, zgody uprawionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

XIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. Za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt IV.5, Administrator nie planuje dalej przetwarzać Pani/Pana danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
  2. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

[1] Z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług, której stroną jest pacjent, a także do podjęcia działań na związanych z jej zawarciem – przed zawarciem umowy)

[2] Z uwagi na to przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń przewidzianych przepisami prawa)

[3] Z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych

[4] Z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą)

[5] Z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody)

[6] Z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora)

[7] Z uwagi na wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

[8] Z uwagi na wyrażoną przez pacjenta zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego zdrowia.

[9] Z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) związanych z dochodzeniem roszczeń oraz obroną przed roszczeniami.