Dotacje unijne

Informujemy ,że w dniu 17.12.2018 firma BETAMED SPÓŁKA AKCYJNA podpisała umowę nr UDA-RPSL.03.02.00-24-0071/17-00 z Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania : 3.2. Innowacje w MŚP

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji produktowej w działalności Medical Active Care".

Cele projektu oraz planowane efekty:
Celem głównym projektu jest wdrożenia innowacyjnych w skali świata i w skali kraju usług medycznych medycyny estetycznej adresowanych do osób w wieku senioralnym jako dywersyfikacja usług firmy Wnioskodawcy w funkcjonującym od 2015 roku Medical Active Care w Chorzowie.

W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożone siedem innowacyjnych grup usług, opartych o procedury i technologie medyczne nie stosowane w działalności

Wartość projektu : 1 400 000,00 zł

Kwota maksymalnego dofinansowania : 453 703,69 zł