Pracuj w Centrum Medycznym BetaMed

Szukasz pracy?

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń 519 053 419

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

lub wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

Najważniejszym zasobem i źródłem pozycji BetaMed S.A. są ludzie. Zatrudniamy prawie 3000 osób, w 11 województwach – lekarze, personel pielęgniarski, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni, terapeuci zajęciowi, personel pomocniczy i administracyjny. Każdego dnia niesiemy pomoc prawie 5000 pacjentów objętych naszą opieką. Tylko dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu naszego personelu możliwe jest zapewnienie profesjonalnej opieki i podnoszenie jakości życia naszych pacjentów.

Jak rekrutujemy?

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami pracy dla lekarzy specjalistów, personelu pielęgniarskiego oraz dla opiekunów medycznych. Zachęcamy do przesłania swojego CV za pomocą formularza zgłoszeniowego na naszej stronie lub bezpośrednio na adres e-mail:
praca@betamed.pl

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Działem HR - tel. 32 420 29 56 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00).

Etapy rekrutacji:

 1. Analiza przesłanych dokumentów aplikacyjnych w odniesieniu do wymagań dotyczących określonego stanowiska i wybór odpowiednich kandydatów.

 2. Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem działu HR lub z bezpośrednim przełożonym – w zależności od stanowiska, która będzie dotyczyć przede wszystkim doświadczenia zawodowego oraz posiadanych kompetencji. Dodatkowo, mogą zostać przeprowadzone zadania testowe związane z danym stanowiskiem.

 3. Rozmowa kwalifikacyjna wybranych kandydatów z przedstawicielem Zarządu BetaMed S.A. i podjęcie decyzji o ewentualnym rozpoczęciu współpracy.

O wynikach rekrutacji informujemy drogą mailową lub telefoniczną, po zakończonym procesie rekrutacji.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Prosimy o zawarcie w ramach CV kandydatów do pracy następujące treści klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BetaMed S.A. moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”.

Brak takiej klauzuli spowoduje, że Państwa CV nie zostanie rozpatrzone i zostanie usunięte.

Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV/listy motywacyjne były wykorzystywane przez BetaMed S.A. w kolejnych rekrutacjach, prosimy również o zawarcie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BetaMed S.A. w zakresie wskazanym w niniejszym CV/liście motywacyjnym przez okres 6 miesięcy w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia kolejnych rekrutacji prowadzonych przez tego pracodawcę. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”.

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest BETAMED S.A,
ul. Barbary 21, 40-053 Katowice, adres do doręczeń: ulica Racławicka 20A, 41-506 Chorzów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod nr KRS 0000441338, identyfikująca się numerami NIP 6342813703 oraz REGON 6342813703

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@betamed.pl

Cel i podstawy przetwarzania

 • W celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji prowadzonego na aplikowane przez Państwa stanowisko, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych wskazanych w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 104, ze zm.) oraz na podstawie udzielonej przez Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. w zakresie danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 104, ze zm.).Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 • Uwzględnienie Państwa aplikacji w przyszłych procesach rekrutacji na podstawie udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

 • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane maksymalnie do trzech miesięcy po zamknięciu procesu rekrutacji – dotyczy punktu 1 powyżej.
 • W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy – dotyczy punktu 2 powyżej.

Dane osobowe kandydatów, z którymi zostanie zawarta umowa będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych, poza osobami upoważnionymi przez administratora, mogą być wyłącznie zaufane podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia administratora i na podstawie zawartej umowy powierzenia. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi BetaMed S.A zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
 4. prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO)
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 19 RODO)
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata jest zgoda, kandydat ma prawo wycofania zgody poprzez e-mail: iod@betamed.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.