Pracuj w Centrum Medycznym BetaMed

Szukasz pracy?

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń 519 053 419

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

lub wypełnij formularz zgłoszeniowy


Najważniejszym zasobem i źródłem pozycji BetaMed S.A. są ludzie. Zatrudniamy prawie 3000 osób, w 11 województwach – lekarze, personel pielęgniarski, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni, terapeuci zajęciowi, personel pomocniczy i administracyjny. Każdego dnia niesiemy pomoc prawie 5000 pacjentów objętych naszą opieką. Tylko dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu naszego personelu możliwe jest zapewnienie profesjonalnej opieki i podnoszenie jakości życia naszych pacjentów.


Jak rekrutujemy?

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami pracy dla lekarzy specjalistów, personelu pielęgniarskiego oraz dla opiekunów medycznych. Zachęcamy do przesłania swojego CV za pomocą formularza zgłoszeniowego na naszej stronie lub bezpośrednio na adres e-mail: praca@betamed.pl


W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Działem HR - tel. 32 420 29 56 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00).

Etapy rekrutacji:

  1. Analiza przesłanych dokumentów aplikacyjnych w odniesieniu do wymagań dotyczących określonego stanowiska i wybór odpowiednich kandydatów.

  2. Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem działu HR lub z bezpośrednim przełożonym – w zależności od stanowiska, która będzie dotyczyć przede wszystkim doświadczenia zawodowego oraz posiadanych kompetencji. Dodatkowo, mogą zostać przeprowadzone zadania testowe związane z danym stanowiskiem.

  3. Rozmowa kwalifikacyjna wybranych kandydatów z przedstawicielem Zarządu BetaMed S.A. i podjęcie decyzji o ewentualnym rozpoczęciu współpracy.


O wynikach rekrutacji informujemy drogą mailową lub telefoniczną, po zakończonym procesie rekrutacji.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Prosimy o zawarcie w ramach CV kandydatów do pracy następujące treści klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BetaMed S.A. moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”.

Brak takiej klauzuli spowoduje, że Państwa CV nie zostanie rozpatrzone i zostanie usunięte.

Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV/listy motywacyjne były wykorzystywane przez BetaMed S.A. w kolejnych rekrutacjach, prosimy również o zawarcie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BetaMed S.A. w zakresie wskazanym w niniejszym CV/liście motywacyjnym przez okres 6 miesięcy w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia kolejnych rekrutacji prowadzonych przez tego pracodawcę. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”.

Przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe są administrowane przez BetaMed Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach ul. Barbary 21, adres do korespondencji: ul. Racławicka 20A, 41-506 Chorzów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod nr KRS 0000441338, identyfikująca się numerami NIP 6342813703 oraz REGON 6342813703.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się również bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@betamed.pl

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w CV oraz liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 1 roku od dnia przesłania CV.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.