Pracuj w Centrum Medycznym BetaMed

Szukasz pracy?

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń 32 420 29 56

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

lub wypełnij formularz zgłoszeniowy

Najważniejszym zasobem i źródłem pozycji BetaMed S.A. są ludzie. Zatrudniamy ponad 3000 osób, w 11 województwach – lekarze, personel pielęgniarski, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni, terapeuci zajęciowi, personel pomocniczy i administracyjny. Każdego dnia niesiemy pomoc około 6000 pacjentów objętych naszą opieką. Tylko dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu naszego personelu możliwe jest zapewnienie profesjonalnej opieki i podnoszenie jakości życia naszych pacjentów.

Jak rekrutujemy?

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami pracy dla lekarzy specjalistów, personelu pielęgniarskiego oraz dla opiekunów medycznych. Zachęcamy do przesłania swojego CV za pomocą formularza zgłoszeniowego na naszej stronie lub bezpośrednio na adres e-mail:
praca@betamed.pl

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Działem HR - tel. 32 420 29 56 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00).

Etapy rekrutacji:

 1. Analiza przesłanych dokumentów aplikacyjnych w odniesieniu do wymagań dotyczących określonego stanowiska i wybór odpowiednich kandydatów.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem działu HR lub z bezpośrednim przełożonym – w zależności od stanowiska, która będzie dotyczyć przede wszystkim doświadczenia zawodowego oraz posiadanych kompetencji. Dodatkowo, mogą zostać przeprowadzone zadania testowe związane z danym stanowiskiem.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna wybranych kandydatów z przedstawicielem Zarządu BetaMed S.A. i podjęcie decyzji o ewentualnym rozpoczęciu współpracy.

O wynikach rekrutacji informujemy drogą mailową lub telefoniczną, po zakończonym procesie rekrutacji.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

    I.   ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest BetaMed Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Barbary 21, adres do doręczeń: ulica Racławicka 20A, 41-506 Chorzów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod nr KRS 0000441338, identyfikująca się numerami NIP 6342813703 oraz REGON 6342813703 (dalej również jako „BetaMed” lub „Administrator”). Możesz się z nami skontaktować:

    II.   INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez
e-mail: iod@betamed.pl

    III.   CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez BetaMed S.A.:

a)   w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. na podstawie art. 6 ust. 1c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), gdzie cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa (dotyczy danych wykraczających poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy), zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli celem rekrutacji jest zawarcie umowy cywilnoprawnej dotyczącej współpracy z BetaMed S.A, wówczas podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie podjęcie działań na Pani/Pana wniosek w celu zawarcia umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym przypadku będziemy stosować reguły dotyczące ochrony danych na poziomie analogicznym do wynikającego z przepisów Kodeksu pracy, aby zapewnić Pani/Panu odpowiedni poziom ochrony.

b)   w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, a także danych podanych w dokumentach aplikacyjnych (dotyczy danych wykraczających poza art. 221 1 Kodeksu pracy) oraz podczas rozmów w procesie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie wyrażona zgoda.

c)   w przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacyjnego, również w celu zawarcia i realizacji umowy – na postawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

    IV.   ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, poza osobami upoważnionymi przez Administratora, mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia administratora i na podstawie zawartej umowy powierzenia, w szczególności dostawcy rozwiązań IT, w tym dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do BetaMed S.A.

    V.   OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe kandydatów, z którymi zostanie zawarta umowa będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

Dane osobowe kandydatów, z którymi nie zostanie zawarta umowa będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zniszczone.

Dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

    VI.   PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
 • prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych (art. 17 RODO). lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO), tj. prawo otrzymania od BetaMed S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
 • prawo do wycofania zgody - zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody poprzez email: iod@betamed.pl

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy BetaMed S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na tej podstawie.
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa)

    VII.   INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana takich danych osobowych jest rozumiana jako czynność przesłania nam aplikacji o pracę (podstawa wynikająca z RODO: art. 6 ust. 1 lit. a).  W celu zapewnienia Pani/Pana prywatności prosimy o nieprzesyłanie danych dotyczących karalności, jeśli nie wynika to wprost z ogłoszenia o pracę. Uprzejmie informujemy, że takie dane będziemy usuwać. Jeśli natomiast wśród danych, które zostaną nam przez Panią/Pana przesłane znajda się dane wrażliwe, np. o stanie zdrowia, to dodatkowo zwrócimy się do Pani/Pana o przesłanie wyraźnej zgody w tym zakresie.

Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV/listy motywacyjne były wykorzystywane przez BetaMed S.A. w kolejnych rekrutacjach, prosimy również o zawarcie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BetaMed S.A. w zakresie wskazanym w niniejszym CV/liście motywacyjnym przez okres 6 miesięcy w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia kolejnych rekrutacji prowadzonych przez tego pracodawcę. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”.