Informujemy ,że w dniu 21.12.2017 firma BETAMED SPÓŁKA AKCYJNA podpisała umowę
nr UDA-RPSL.03.03.00-24-0949/16 z Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania : 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.
Tytuł projektu : „TIK w usługach medycznych.”
Cele projektu oraz planowane efekty:
Celem głównym projektu jest wykorzystanie Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych BetaMed S.A. poprzez zoptymalizowanie procesów operacyjnych, zarządczych i pomocniczych, związanych z obsługą „szarych danych” (wdrożenie systemu klasy ERP [B2E]) oraz „białych danych” (wdrożenie modułów systemu mMedica [B2C i B2B]) oraz dwukierunkową integrację tych systemów w celu usprawnienia wszystkich procesów biznesowych zachodzących w firmie, a mających bezpośrednie przełożenie na jakość świadczenia usług medycznych dla pacjentów.
W wyniku realizacji projektu powstaną też dwa nowe procesy biznesowe (operacyjne):
• eRejestracja dla pacjentów komercyjnych [B2C],
• udostępnianie wyników badań laboratoryjnych i wyników badań obrazowych (RTG, USG) on-line pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi medyczne dla pacjenta [B2B].
Wartość projektu : 1 313 597,78
Kwota maksymalnego dofinansowania : 327 907,81

↓